THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang

Fanpage: https://www.facebook.com/svvncau/

Group Fb: https://www.facebook.com/groups/svvn.cau/

Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang:

Nhiệm kỳ 2018-2019

1. Đinh Hồng Bộ, dinhhongbo@gmail.com

2. Võ Đình Nam, vodinhnam@gmail.com

3. Lê Minh Nhựt, Minhnhut3001@gmail.com

4. Trần Thị Minh Trang, minhtrangbtt@gmail.com

5. Nguyễn Thị Quyên, nguyenquyen.610bn@gmail.com

Nhiệm kỳ 2019-2012

1. Đặng Văn Thái, dangthaielectronic@gmail.com

2. Nguyễn Lương Vương, nguyenluongvuong@gmail.com

3. Trần Văn Tiến Sĩ, sitran.cau.contil@gmail.com

4. Đinh Văn Tuân, dvtbka@gmail.com

5. Nguyễn Thị Nhật Tiên, nhattien2005@gmail.com