Hướng dẫn đánh giá Giáo sư

Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018. Hướng dẫn thủ tục

Sau khi học xong 1 kỳ, sinh viên cần phải đánh giá Giáo sư trên portal của trường để sau đó có thể xem điểm môn học.

Đối với kỳ mùa xuân 2018, thời gian để đánh giá GS là từ 01/06/2018 đến 28/06/2018.

Cách đánh giá xem tại link sau: goo.gl/wCn3n9