Thông báo xét khen thưởng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Sao tháng Giêng" năm 2021

Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021. Học tập, nghiên cứu

Kính gửi thành viên chi hội sinh viên Việt Nam tại đại học Chung-Ang,

Theo thông tin nhận được từ VSAK, BCH xin gửi đến mọi người thông tin xét khen thưởng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Sao tháng Giêng" năm 2021 như sau:
 

1. Tiêu chí đánh giá xét khen thưởng: 

- Với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: 

https://docs.google.com/document/d/1zBFNqESa18j9Van8aNUHCwBnSOiosoTJ/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

- Với danh hiệu “Sao tháng Giêng”:

https://drive.google.com/file/d/1guML8m2JLsw9nyMVcis0ZnVcgBsqLXgD/view?usp=sharing

 

2. Quy trình xét khen thưởng:

- VSAK xét duyệt hồ sơ ứng viên để lựa chọn các ứng viên xuất sắc nhất gửi lên xét danh hiệu cấp Trung ương.

- Các hồ sơ không được đưa lên cấp Trung ương sẽ được VSAK xem xét khen thưởng cấp VSAK

  

3. Các giấy tờ bắt buộc: 

3.1. Với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: 

+ Mẫu báo cáo thành tích: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zq-PfDsckPsMcOKtL9oYeIZ4_fzf04dU/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

+ Mẫu minh chứng thành tích:

https://docs.google.com/document/d/1b5tHngR_FYVDNXHsZ6j51Ss6cW_Fm_DF/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true 

 

+ Mẫu xác nhận thành tích của Chi hội/Chi bộ cơ sở:

https://docs.google.com/document/d/1lc43eSDg0r2sqWyiv8be3TF7XTgekw8Z/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

3.2. Với danh hiệu “Sao tháng Giêng”:

+ Mẫu báo cáo thành tích: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/116PghK5cthhw-XOyRkvnt8yIgf-oRGRN/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

+ Mẫu minh chứng thành tích:

https://docs.google.com/document/d/1vyLL3kLecujFl0cwho_GGSPrWzc0mfyk/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

+ Mẫu xác nhận thành tích của Chi hội/Chi bộ cơ sở:

https://docs.google.com/document/d/1r0R3_wiEtV5Ke99l4dwbiKMVnqe69h8F/edit?usp=sharing&ouid=103396733247596508098&rtpof=true&sd=true

 

4. [QUAN TRỌNG] Cách thức nộp hồ sơ :

Các ứng viên sẽ phải điền đầy đủ thông tin của mình vào file Google Form theo link bên dưới. Tất cả các giấy tờ bắt buộc bao gồm:

- 3 file PDF theo 03 mẫu tương ứng với danh hiệu mà ứng viên đăng ký xét khen thưởng

 và tải 3 file PDF lên trực tiếp ở phần cuối trong Google Form 

 

Chú ý:

+  tên file xét khen thưởng “Sinh viên 5 tốt”:

HO_VA_TEN_BAO_CAO THANH_TICH_SV5TOT_2021; 

HO_VA_TEN_MINH_CHUNG_SV5TOT_2021;

HO_VA_TEN_XAC_NHAN_SV5TOT_2021;

 

+  tên file xét khen thưởng “Sao tháng Giêng”:

HO_VA_TEN_BAO_CAO THANH_TICH_STG_2021; 

HO_VA_TEN_MINH_CHUNG_STG_2021;

HO_VA_TEN_XAC_NHAN_STG_2021;

 

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Google Form sau: 

https://forms.gle/aZKMiUrHTHat2smL6

 

Chú ý: những hồ sơ không nộp thông qua google form sẽ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ do ứng viên làm không đúng theo hướng dẫn.

Hạn nộp hồ sơ: 18h00 ngày 27 tháng 11 năm 2021 (thứ Bảy) 

 

Trân trọng,

 

Phần mềm chuyển đổi ảnh thành pdf:

https://smallpdf.com/jpg-to-pdf

Phần mềm hỗ trợ tổng hợp các file pdf thành 1 file pdf duy nhất:

https://www.sodapdf.com/pdf-merge/